Reglement

 1. Algemeen
  1.1       Waar naar de website wordt verwezen, wordt www.nederweet.nl
  bedoeld.
  1.2       Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle afzonderlijke deelnemers.‌
 2. De Teams
  2.1       Er is geen maximum gesteld op het aantal leden binnen een team.
  2.2       Elk team kent één van de teamleden toe als captain en contactpersoon voor de organisatie.
  2.3       De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk via email en uitsluitend met de contactpersoon.
  2.4       Het centrale “kwishonk” van een team tijdens de kwisdag bevindt zich op één adres in de gemeente Nederweert en alle teamleden worden geacht om vanuit deze werkplek aan NederWEET deel te nemen.
  Dit adres wordt door het team bekend gemaakt bij de organisatie.
  2.5       Een team is gerechtigd tot deelname indien hun contactpersoon een schriftelijke bevestiging van de inschrijving van de organisatie heeft ontvangen en het inschrijfgeld is betaald.
 3. Inschrijven
  3.1       Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen en het inschrijfgeld tijdig te voldoen.
  3.2       Indien er een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname.
  3.3       Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een teamnaam op te geven. Deze naam mag maximaal 40 karakters lang zijn.
  3.4       Bij aanmelding dient elk team ook een Goed Doel binnen de Gemeente Nederweert op te geven waaraan hun mogelijk gewonnen prijs geschonken zal worden. Een Goed Doel kan elke vereniging of stichting zijn. Voorwaarde is, dat het Goed Doel een inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel.
  Als een team zelf geen Goed Doel kan benoemen, zal de organisatie een Goed Doel voorstellen.
  3.5       Inschrijven kan tot en met woensdag 28 augustus

 4. Deelname
  4.1       De organisatie stelt een vragenboek op waarin de meeste vragen en opdrachten voor NederWEET zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar.
  De mogelijkheid bestaat dat de organisatie op de kwisdag opdrachten doorgeeft. Dit kan per sms, via de website, via facebook. Deelnemende teams dienen zelf deze media in de gaten te houden om de extra opdrachten niet te missen.
  4.2       NederWEET vindt plaats op zaterdag 7 september 2024. Het ophalen van de vragenboekjes kan tussen 15:00 en 16:00 uur bij een nog nader te bepalen locatie.
  Klokslag 21:00 uur dienen de antwoordboekjes te worden ingeleverd op nader te bepalen locatie. De organisatie geeft de locatie door in een opdracht.
  4.3       Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de kwisdag tijdig haar vragenboekje ophaalt en inlevert.
  4.4       De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekjes niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van inschrijfgeld is dan vanwege gemaakte kosten niet mogelijk.
  4.5       Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de “reguliere” algemene vragen en de vele vragen over Nederweert staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men de deur uit zal moeten om het antwoord te vinden.
  4.6       Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op het antwoordenblad eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd.
  4.7       Voor diverse vragen zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks een bepaalde tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te houden aan de geldende verkeersregels, met eventuele weersomstandigheden rekening te houden en respectvol om te gaan met andere deelnemers.
  Indien kinderen op pad worden gestuurd, dient het team te zorgen dat de kinderen zich veilig, volgens de geldende verkeersregels, voortbewegen. Overtreding van (morele)regels kan tot uitsluiting leiden.
  4.8       NederWEET is georganiseerd als een gezellige groepsquiz. Alcohol zal op zo’n gezellige middag niet ontbreken. We willen u erop attenderen verantwoord om te gaan met alcohol en te zorgen dat alcohol niet leidt tot gevaarlijke en/of vervelende (verkeers)situaties.
  Onverantwoord gedrag kan tot uitsluiting leiden.
  .
 5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen
  5.1       De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid beoordeeld en voor de goede antwoorden worden punten toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die deel uitmaken van NederWEET. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip van inleveren bepalend.
  5.2       Alle antwoorden op de vragen zullen na de prijsuitreiking op de website worden gepubliceerd. De uitslag van NederWEET is bindend en staat niet ter discussie.
  5.3       De organisatie bepaalt hoeveel teams in de rangschikking van hoog naar laag welke geldprijs kunnen winnen voor hun goed doel. Het totale prijzenbedrag is afhankelijk van inschrijfgelden, sponsoring en giften. Mocht het gewonnen bedrag hoger zijn dan het bedrag dat jouw goede doel nodig heeft, dan mag er nog een tweede goed doel gekozen worden. De NederWEET commissie moet hier wel goedkeuring voor geven.
  5.4       De uitslagen zullen binnen 2 weken na de kwis middels Social Media bekend gemaakt worden.
 6. Tenslotte
  6.1       De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan NederWEET. Deelnemen aan NederWEET is dus geheel op eigen risico.
  6.2       Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  6.3     Door mee te doen stemt u in dat er foto’s van u en uw team op social media kunnen komen.
  6.4     De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele storingen gerelateerd aan website en internet.
  6.5   Door het inschrijfgeld te voldoen geef je blijk van kennis van en instemming met dit reglement.